Informacje ogólne - Statut

STATUT STOWARZYSZENIA ,,AKTYWNI SUWALCZANIE”

 Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. W oparciu o ustawę „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 r. tworzy się stowarzyszenie pod nazwą: Stowarzyszenie ,,AKTYWNI SUWALCZANIE”.

§2. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawna z chwilą wpisania do KRS.

§3. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§4. Siedzibą Stowarzyszenie jest miejscowość Suwałki (woj. podlaskie).

§5. Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i loga zawierających nazwę Stowarzyszenia.

§6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a w zakresie niezbędnym również na pracy członków i innych osób, wykonywanej na zasadzie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej. Jednakże w takich przypadkach stosowna umowa określa szczegółowo zakres obowiązków, za które należy się wynagrodzenie.

§7. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, o tym samym lub podobnym charakterze na podstawie decyzji Walnego Zebrania Członków.

§8. Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

Rozdział II. CELE STOWARZYSZENIA I SPOSÓB ICH REALIZACJI

§9. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu:

 1. wszechstronne rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw, działań oraz budowa pozytywnego wizerunku Aktywnego Suwalczanina (w formach: pleneru, pokazu, koncertu, spływu kajakowego, zawodów sportowych, turniejach, wystawach, działaniach wydawniczych itp.),
 2. upowszechnianie i czynne uczestnictwo członków stowarzyszenia we wszelkich działaniach rekreacyjnych, sportowych, turystycznych, kulturowych, edukacyjnych, wydawniczych,
 3. podejmowanie działań w zakresie rozwoju i szerokiego upowszechniania ochrony środowiska, ekologii itp.
 4. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i uczciwej konkurencji w działaniach rekreacyjnych, sportowych, turystycznych,
 5. podejmowanie działań na rzecz powstania obiektu sportowego do celów rekreacyjnych mieszkańców Suwałk,
 6. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz budowy nowoczesnego obiektu sportowego opartego o nowe technologie pro-ekologiczne,
 7. organizowanie imprez, związanych z zakresem działalności stowarzyszenia,
 8. prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej oraz kolportaż publikacji związanych z działalnością Stowarzyszenia,
 9. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność szkoleniową, kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
 10. współpraca z organizacjami zagranicznymi.

§10. Do podstawowych sposobów realizacji celów Stowarzyszenia należy:

 1. promowanie i popularyzacja idei akceptowanych przez Stowarzyszenie wśród organów administracji publicznej, radnych, w środkach masowego przekazu,
 2. współpraca z organami administracji, podmiotami gospodarczymi, innym stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie rozwoju: rekreacji, sportu, turystyki, plenerów, wystaw, konkursów, pokazów, prelekcji,
 3. przygotowywanie i wyrażanie stanowiska oraz opracowywanie wniosków
  o dofinansowanie celów statutowych pod adresem organów przedstawicielskich, administracji publicznej, fundacji itp. oraz pozyskiwanie funduszy zewnętrznych,
 4. świadczenie na rzecz członków stowarzyszenia pomocy organizacyjnej, doradczo-konsultacyjnej, marketingowej i szkoleniowej,
 5. organizowanie spotkań, szkoleń, narad oraz udział w krajowych
  i międzynarodowych spływach, rejsach, zawodach, naradach, szkoleniach, kongresach, sympozjach, targach, plenerach,
 6. współudział we wszelkich działaniach na rzecz rozwoju środowiska i jego
  mieszkańców,
 7. uczestnictwo we wszelkich postępowaniach administracyjnych mających wpływ na stan aktywności mieszkańców Suwałk,
 8. współpraca z agendami działającymi na rzecz sportu, rekreacji, turystyki, edukacji, kultury i działań wydawniczych,
 9. zdobywanie środków na rozwój dla potrzeb realizacji zadań statutowych.

 

Rozdział III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§11. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§12. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który:

 1. popiera cele Stowarzyszenia,
 2. daje rękojmię czynnego uczestnictwa w zespolonym wysiłku zmierzającym do realizacji celów Stowarzyszenia,
 3. złoży deklarację członkowską.

§13. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:

 1. wybierać i być wybierany do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków,
 3. może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
 4. korzystać z lokali Stowarzyszenia,
 5. posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,
 6. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
 7. korzystać z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków.

§14. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:

 1. swoją postawą przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 2. dbać o jego dobre imię,
 3. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
 4. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
 5. regularnie opłacać składki,
 6. aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia.

§15. 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna, bez względu na jej siedzibę w kraju i/lub za granicą zmierzająca do uczestnictwa w realizacji założeń statutowo – programowych Stowarzyszenia.

2. Godność członka wspierającego nadaje Zarząd Stowarzyszenia, po uzyskaniu pisemnej zgody osoby, która ma zostać obdarzona godnością członka wspierającego.

§16. Członkowi wspierającemu przysługują prawa przewidziane w §13 Statutu z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§17. Do obowiązków członka wspierającego należą zadania przewidziane w § 14 z wyjątkiem punktu 5 i 6.

§18. 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia, po uzyskaniu pisemnej zgody osoby, która ma zostać obdarzona godnością członka honorowego.

§19. Członkowi honorowemu przysługują prawa przewidziane w § 13 Statutu z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§20. Do obowiązków członka honorowego należą zadania przewidziane w § 14 Statutu z wyjątkiem punktu 5 i 6.

§21. 1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka zwyczajnego.

2. Skreślenia z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w następujących przypadkach:

a) rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie,

b) nieusprawiedliwionego zalegania przez członka, mimo pisemnego upomnienia, z opłatą składek za okres przekraczający 6 miesięcy,

c) śmierci członka.

3. Wykluczenia członka zwyczajnego Stowarzyszenia dokonuj Zarząd Stowarzyszenia w następujących przypadkach:

a) prowadzenie działalności sprzecznej z niniejszym Statutem lub uchwałami Stowarzyszenia,

b) popełnienie czynu rażąco sprzecznego z zasadami i Statutem Stowarzyszenia lub godzącego w dobre imię Stowarzyszenia,

c) popełnienia wykroczenia lub innego czynu niezgodnego z prawem.

4. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt aib oraz w ust. 3 Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na   posiedzeniu Zarządu w terminie 14 dni od poinformowania członka o zaistniałym zdarzeniu.

5. Od uchwały Zarządu w sprawie o której mowa członek może odwołać się w terminie 3 dni od podjęcia uchwały lub powzięcia o niej wiadomości do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

 

Rozdział IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§22. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§23. 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.

2. Wyboru do poszczególnych władz Stowarzyszenia dokonuje się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków biorących udział w głosowaniu.

§24. 1. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

2. Członkowie Komitetu Założycielskiego stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia z chwilą jego rejestracji.

§25. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem § 26 ust. 5 i 8.

§26. 1. Walne Zebranie Członków, zwane dalej Walnym Zebraniem, jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd – raz do roku nie później niż do końca czerwca danego roku.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd:

– na podstawie uchwały Zarządu,

– na pisemny wniosek co najmniej ¼ liczby członków zwyczajnych       Stowarzyszenia,

– na wniosek Komisji Rewizyjnej.

5. Zebranie jest prawomocne:

– w pierwszym terminie – jeżeli bierze w nim udział co najmniej 50% członków,

–  w drugim terminie – bez względu na liczbę członków, jednak nie wcześniej niż po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania.

6. Do zadań Walnego Zebrania oprócz innych spraw przewidzianych przez prawo lub niniejszy statut należy:

a) uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,

b) uchwalanie rocznego budżetu Stowarzyszenia,

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

e) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz odwoływanie, w tym wybór na
poszczególne funkcje,

f) uchwalanie statutu lub jego zmian,

g) zatwierdzanie sprawozdań finansowych,

h) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych
organizacji o tym samym lub podobnym charakterze,

i) ustalanie wysokości składki członkowskiej,

j) uchwalanie regulaminów działania Zarządu,

k) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków i władze
Stowarzyszenia oraz podejmowanie odpowiednich uchwał w tych sprawach,

l) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o wykluczenie ze Stowarzyszenia lub skreślenie z listy członków,

m) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.

7. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków nie później niż na 14 dni przed terminem zwołania zebrania w formie pisemnej.

8. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy członków, a w drugim terminie bez względu na ilość członków obecnych na zebraniu.

9. Na żądanie co najmniej połowy zebranych zarządza się głosowanie tajne.

10. Każdemu upoważnionemu członkowi przysługuje jeden głos.

§27. 1. Zarząd jest najwyższą władzą wykonawczą Stowarzyszenia i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.

2. Zarząd składa się z 5 osób: Prezesa, Wiceprezesa ds. programowych, Wiceprezesa ds. organizacyjno-promocyjnych, Skarbnika i Członka Zarządu.

3. Do Zarządu należy, oprócz innych spraw przewidzianych przez prawo lub niniejszy statut:

a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia,

b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania oraz składanie sprawozdań z własnej działalności,

c) uchwalanie planów pracy,

d) przygotowywanie projektu budżetu Stowarzyszenia,

e) ustalenia zasad wpłacania składek członkowskich,

f) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

h) sporządzanie projektu uchwały Walnego Zebrania w sprawie zaciągania kredytu lub pożyczki,

i) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

j) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

k) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania członkostwa.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb i są zwoływane przez Prezesa lub Wiceprezesa.

5. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w §27 pkt 2 do trzech osób składu pierwotnego w czasie kadencji, uzupełnienie składu następuje w drodze wyborów uzupełniających w głosowaniu jawnym.

§28. 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym wybieranym przez Walne Zebranie Członków. Składa się z 3 członków: Przewodniczącego i 2 Członków.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola dokumentów finansowych Stowarzyszenia, co najmniej raz do roku,

b) składanie sprawozdania z własnej działalności przez Walnym Zebraniem Członków,

c) opiniowanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia,

d) składanie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu  Członków,

e) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków, jeśli inny organ jego nie zwołał.

3. W przypadku, gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, uzupełnienie składu następuje w drodze wyborów uzupełniających w głosowaniu jawnym.

 

Rozdział V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§29. 1.Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, spadków, zapisów dochodów z własnej działalności, ofiarności publicznej i z innych źródeł.

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§30. 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą z tym, że cały dochód z tej działalności musi być przeznaczony na realizacje celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie może być też udziałowcem lub / i akcjonariuszem w spółkach. Dochód z posiadania udziałów lub / i akcji w spółkach będzie przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie może nieodpłatnie przyjmować i otrzymywać na własność lub w użytkowanie mienie ruchome i nieruchome oraz inne prawa majątkowe.

§32. 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes lub Wiceprezes ds. programowych lub Wiceprezes ds. organizacyjno-promocyjnych – samodzielnie.

2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest trzech członków Zarządu Stowarzyszenia działających łącznie (trzy podpisy na dokumentach finansowych).

 

Rozdział VI. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§33. W sprawie zmiany statutu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków.

§34. 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia oraz przez przeznaczenie jego majątku, pozostałego po likwidacji podejmuje Walne Zebranie większością głosów, przy obecności co najmniej ¾ członków.

2. W razie powzięcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację zgodnie z przepisami prawa.

3. Uchwałę Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zebranie może wskazać organizacje lub instytucje społeczne, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.

4. Uchwałę w sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem, mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach i Kodeks Cywilny.